รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖