วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2560 นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมมอบหมายให้นายโชคดี มังคละคีรี นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 และได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพ่อแม่พี่น้อง ชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นต่างๆ มาแก้ไขและพัฒนาเขตชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไปตามที่พ่อแม่พี่น้อง ชาวชุมชนต้องการ