วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้นำชุมชน ชาวชุมชนทั้ง 25 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม สื่อมวลชนและเอกชน ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินโครงการระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ที่ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยจัดประชุม ณ.ห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม