วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมนายโชคดี มังคละคีรี นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ในโครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมฝั่งโขง จากพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการ (หลังเก่า) โบสถ์นักบุญอันนา ความยาว 482 เมตร  ณ.ศาลาอเนกประสงค์วัดนักบุญอันนาหนองแสง