วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา นายวิทยา ประเสริฐเจริญสุข รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ร่วมงานแสดงมุทิตาสักการะแด่ พระครูโพธิกิจวิมล (ประครอง จนฺทสาโร คัณทักษ์) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี และเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต 2 เนื่องในวโรกาสได้รับประทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการเป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (ทจอ.ชอ) ณ.ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ศรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม