วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองนครพนมนำโดยนายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ออกนิเทศตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ครั้งที่ 4/2560 ร่วมกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี)