วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุุมประจำเดือน อสม. ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของ อสม. ทั้ง 25 ชุมชน พร้อมทั้งมอบค่าสวัสดิการเยี่ยมป่วยชมรม อสม.เทศบาลเมืองนครพนม ตามสโลแกน “ยามแข็งแรงเราช่วยกันทำงาน ยามเจ็บป่วยเราช่วยกันดูแล”