วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณาจารย์และคณะนักศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่มาดูงานในหัวข้อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและการบริหารจัดการองค์กรของเทศบาลเมืองนครพนม ณ ห้องทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม