วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม รับมอบใบประกาศเกียรติคุณการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกจากพลเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์) พร้อมรับฟังแนวทางการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่คนสามารถเข้าถึงและได้ร่วมลงนามข้อตกลงขับเคลื่อน “นครพนม นครแห่งความสุข…สู่เมืองอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทุกวัย” ณ.ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี