วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี มังคละคีรี  นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และนายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการบริหารดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการชุมชนทั้ง 25 ชุมชน เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเมืองนครพนมให้ดียิ่งขึ้นไป