วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจสภาพถนน ตรอกซอย รวมถึงทางระบายน้ำ ในแต่ละชุมชน เพื่อเตรียมจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ชาวชุมชนได้ร่วมกันประชาคมเสนอโครงการลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น