วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการ นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม โดยมีนายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มาตรวจดูงานโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาล ณ.สถานที่กลบขยะมูลฝอย บ้านสุขเกษม ต.โพธิ์ตาก