เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 9.20 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองนครพนม โดยมีนายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุม ที่บริเวณห้องประชุมเทศบาลเมืองนครพนม ชั้น 5