วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.20น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา มอบหมายให้ นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม แจกเบี้ยผู้พิการและผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม ที่ชุมชนวัดพระอินทร์แปลง ชุมชนวัดกลาง ชุมชนวัดโพธิ์ศรี