วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.40น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม แจกเบี้ยผู้พิการและผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม ที่ชุมชนวัดพระอินทร์แปลง ชุมชนวัดมหาธาตุ