วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.39 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดการเรียนการสอน MIni English program กิจกรรม English Fun Fair เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ และกล้าพูดอังกฤษกล้าแสดงออก ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาล3 พินิจณ์พิทยานุสรณ์