วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือนครพนม โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 ณ.ค่ายลูกเสือภูเขาทอง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม