วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี นายวิทยา
ประเสริฐเจริญสุข รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือนครพนม นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม การประชุม สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2560 ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองนครพนม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม