วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือนครพนม นายวรวิทย์ เจริญวัชระ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของเจ้าหน้าที่และบุคลากรของเทศบาลเมืองนครพนม สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม