วันที่29 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายก เข้าร่วมประชุมประธานคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ