วันที่ 5 ม.ค. 2561 เวลา 14.30 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญากเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะฯ มอบสวัสดิการเยี่ยมป่วยสมาชิกพลเมือง อาวุโสเทศบาลเมืองนครพนม นางรดกี่ เฟื่องเพ็ชร ชุมชนหนองบึก จำนวน 2,000 บาท , นางแจ่มใจ ศิริสวัสดิ์ ชุมชนโพนบก จำนวน 2,000 บาท, นางปราณี ตั้งไพบูลย์ ชุมชนสารภาณนิมิตร จำนวน 3,000 บาท , นางงา ราชบัวฤาษี ชุมชนน้อยใต้ จำนวน 2,000 บาท , นางพร คุ้มไข่น้ำชุมชนโพนบก จำนวน 2,000 บาท ,นางนุ่มนวล คำมีอ่อน ชุมชนดอนเมือง2 จำนวน 2,000 บาท , นางบังอร ดีพรหม ชุมชนศรีเทพทุ่ง จำนวน 3,000 บาท