วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.นายนิว้ต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ชุมชนวัดสว่างสุวรรณาราม ชุมชนกกต้อง