วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายกวี ศรีสรรค์ ออกเยี่ยมบุตรหลังคลอด ที่ชุมชนกกต้อง