วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ออกพบปะพูดคุ้ยรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในเขตเทศบาลเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข้ พร้อมแจกเบี้ยหยังชีพประจำเดือนมกราคม