วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองนครพนม ณ ห้องคณะผู้บริหาร ชั้น 3 เทศบาลเมืองนครพนม