คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม ที่ ๑๐๓๒/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน งานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒