คำสั่งเทศบาลเมืองนครพนม ที่ ๑๐๑๔/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลเมืองนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒