วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารและทีมงานกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครพนม มอบสวัสดิการชมรมพลเมืองอาวุโส และชมรม อสม. เทศบาลเมืองนครพนม ณ.ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองนครพนม

1.นางสำลี ไชยพร อายุ 65 ปี
2.นางบัวบาน ธาตุทาสี อายุ 68 ปี
3.นางลัดดา มายเจริญชัยกุล อายุ 69 ปี
4.นายเลียน พานวัน อายุ 87 ปี
5.นายสมศักดิ์ นามวงษ์ อายุ 69 ปี
6.นยวิบูลย์ รัตนวิบูลย์กุล อายุ 69 ปี
7.นางสาวก้าน วงษ์ภักดี
8.นายประสงค์ ไชยรัตน์ อายุ 88 ปี
9.นายวิเชียร์ อุปทุม อายุ 76 ปี
10.นายวิลัย กิ่งคาน อายุ 67 ปี