วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม ออกเยี่ยมผู้ป่วยชุมชนวัดทุ่งประชานารถ
1.นางอุทิน อาหนาน บ้านเลขที่ 144 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ติดบ้าน ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย เดินเคลื่อนไหวลำบาก
2.นางแก้ว หอมมะรี บ้านเลขที่ 144 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม ติดบ้าน ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
ณ.ชุมชนวัดทุ่งประชานารถ