วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม และคณะผู้บริหารเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองนครพนม เยี่ยมผู้ป่วย ในชุมชนวัดศิริพุทธาราม นางบุญยง คำแสง ชุมชนวัดศิริพุทธาราม นายแถม พรหมพันธ์ ชุมชนวัดศิริพุทธาราม นางพรพรรณ พิมเสน และ ชุมชนวัดศิริพุทธาราม นายประเสริฐ สริรัตน์