วันที่ 31 พ.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายนิวัต เจีย วิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมและนายแพทย์ยุทธชัย ตรีสกุล ผอ.โรงพยาบาลนครพนม ร่วมเป็นประธานการประชุมอนุกรรมการการสนับสนุนการจัดระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผุ็สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจรณาเห็นชอบแผนดูแลรายบุคคล ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม