เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ได้เข้าร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2561 โดยมีพูดคุยร่วมกันกับสมาชิกตามระเบียบวาระการประชุม เช่น เรื่องการจัดงานวันเทศบาล , การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลฯ เป็นต้น