วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 15.40 น. นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี ตรวจดูความเรียบร้อย พร้อมกับโยธาธิการและผังเมืองจากส่วนกลาง เตรียมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดสำนักงานเหล่ากาชาดหลังใหม่ที่จังหวัดนครพนม