เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม และองค์กรทุกภาคส่วนในจังหวัดนครพนม จัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปีเมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ (๙ วัน ๙ คืน) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเฉลิมฉลองความมั่นคงสวัสดีของจังหวัดนครพนม อันเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง