วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี ได้ออกเยี่ยมชุมชน พบปะผู้ป่วยและคนชราให้ขวัญกำลังใจ ณ ชุมชนน้อยใต้