วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี นายกวี ศรีสรรค์ นายวรวิทย์ เจริญวัชระ เลขานุการนายกเทศมนตรี มอบสวัสดิการชมรมพลเมืองอาวุโสและชมรม อสม.เทศบาลเมืองนครพนม จำนวน 16 ราย ที่ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม