วันที่ 8 พฤศจิการยน 2561 เวลา 08.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายบริรักษ์ สาระวิถี รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนม นายวิวัฒนา มาลัยตรอง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ชุมชนวัดศิริพุทธาราม ชุมชนวัดทุ่งประชานาถ ณ.วัดศิริพุทธาราม

ธาราม