วันที่ 8 พฤศจิการยน 2561 เวลา 11.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายบริรักษ์ สาระวิถี รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนม นายวิวัฒนา มาลัยตรอง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ชุมชนหนองบึก และชุมชนหนองบึกท่า ณ.วัดป่ามงคลสันติสุข