วันที่ 8 พฤศจิการยน 2561 เวลา 10.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายบริรักษ์ สาระวิถี รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนม นายวิวัฒนา มาลัยตรอง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ชุมชนหนองแสง 1-2 และชุมชนอัมพร 2 ณ.โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)