วันที่ 8 พฤศจิการยน 2561 เวลา 14.15 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนดอนเมือง 2 พร้อมมอบของเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจให้กับผู้ป่วย