เวลา 13.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนรับมอบเตียงผู้ป่วย จาก”ครอบครัวอุปพงศ์” บ.ชาญฟาร์มรังนก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการดูแลผู้ป่วยของงานศูนย์สาธารณสุขเทศบาลเมืองนครพนมต่อไป