นที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม ได้จัดประชุมคณะผู้อำนวยการฯ/กอง และหัวหน้าฝ่ายต่างๆใน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อมอบนโยบายของผู้บริหารให้นำไปปฏิบัติด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและไปในทางทิศทางเดียวกัน ณ. หัองประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนัดงานเทศบาลเมืองนครพนม