วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม ij;,ประชุมโครงการส่งเสริมการบริหารดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ได้มีการแจ้งกำหนดวันรัลเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2161 แจ้งข้อราชการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน การจัดกิจกรรม อุ่นไอรักคลายตวามหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ การจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2561 และนครพนม Winter Festival ตอน หนาวลม ชมโขง พร้อมกับ เปิดโอกาศให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและนำความต้องการของชุมชนแก่ผู้บริหาร