วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชิดชัย  วิพัทนะพร ประธานสภาเทศบาลเมืองนครพนม ได้กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม