เทศบาลเมืองนครพนม โดยนายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรี ร่วมกับงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อรณรงค์ กำจัด และป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ทั้ง 25 ชุมชน