วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี มังคละคีลี และนายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนครพนม ครั้งที่ 1/2563 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองนครพนม ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม