วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่) ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม โดยในวันนี้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดศิริพุทธาราม ชุมชนโพนบก และชุมชนวัดกลาง