วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในโครงการแสดงตนของผู้พิการ เพื่อรับสิทธิเยียวยาโควิด-19 รายละ 1000 บาท โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม