วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นางภาวิณี  โสมณวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการร้านค้าภายในบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม ตามมาตรการผ่อนคลายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19