วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองนครพนม ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลนครพนม